Skip to content

Hvilke regler gjelder for Merverdiavgift (moms)?

Kilde: Merverdiavgiftshåndboken 5.utg. 2007.

Den generelle minstegrensen for registrering i merverdiavgiftsmanntallet er fra 1. januar 2004 kr 50 000. Minstegrensen knytter seg til den næringsdrivendes samlede omsetning og uttak i en 12-månedersperiode. Registrering skal skje når den næringsdrivendes omsetning og avgiftspliktige uttak av varer og tjenester til sammen har oversteget kr 50 000 i en periode på 12 måneder. Det er ikke lov å innkreve moms, eller oppgi moms på ordrebekreftelse eller giro dersom man ikke er registrert i MVA-registeret.

Avgiftsplikten gjelder alle som utøver næring med omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester, uansett om virksomheten drives av en enkelt person, to eller flere som driver sammen (ansvarlig selskap), aksjeselskap eller kommandittselskap. Registreringspliktige næringsdrivende skal beregne og betale avgift av omsetning.

Et viktig vilkår for avgiftsplikt, er at det utøves næring. Begrepet næring må avgrenses mot andre former for aktivitet, og det kan noen ganger være vanskelig å fastslå om det foreligger næringsvirksomhet i forhold til merverdiavgiftslovens bestemmelser. Ta kontakt med skattetaten dersom du er i tvil. Videre kan det være aktuelt å trekke grensen mellom hobby og næringsvirksomhet. Også i disse tilfellene er det nødvendig å foreta en vurdering av ulike momenter, der det viktigste momentet er om driften har som mål å gå med overskudd. Det stilles også nærmere krav til omfang og varighet. Det viktigste momentet i denne sammenheng vil være om driften er egnet til å gi overskudd. Vareomsetning som faller utenfor loven, er visse typer originale kunstverk som omsettes fra kunstneren selv eller mellommann i kunstnerens navn.

Epla kan ikke garantere at denne informasjonen er oppdater og korrekt til enhver tid, og presiserer at du selv har ansvar for å innhente mer informasjon, undersøke om du er MVA-pliktig, og melde fra til skatteetaten dersom du er eller blir det.

Les mer om Merverdiavgift på skattetatens sider: http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Handboker/Merverdiavgiftshandboken/

Feedback and Knowledge Base